انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » برچسب 'مددکاران اجتماعی'

در تبیین نیاز جامعه به مددکاران اجتماعی، واقعیتی وجود دارد که آنها بطور خاص مورد حمایت قرار نمیگیرند و این امر به رشد آنها کمکی نمیکند و در واقع آنها را نمی سازند. مددکاران اجتماعی گاه در معرض فشارهایی قرار دارند فشارهایی که حتی زندگی اجتماعی آنها را تهدید می کند. این فشارهای به موقع…   [ ادامه نوشته ]

فصل اول- کلیات و اهداف ماده ۱ نام:انجمن مددکاران اجتماعی ایران : انجمنی است  (صنفی- علمی یا صنفی- تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا انجمن نامیده می شود. تبصره: متخصص مددکاری اجتماعی: در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود که در رشته خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی…   [ ادامه نوشته ]