انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » گردهمایی آگاهسازی پیشگیری از خودکشی در استان لرستان

در مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، گردهمایی آگاهسازی توأم با آشنایی با راهکارهای پیشگیری از خودکشی، به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی در استان لرستان صورت پذیرفت، قابل به ذکر است این اقدام به همت کلینیک مددکاری اجتماعی شمس کریمان و با همکاری دفتر انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان محقق شد.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان

کلینیک مددکاری اجتماعی شمس کریمان photo_2015-09-12_00-32-05 photo_2015-09-12_00-34-54 photo_2015-09-12_00-34-44 photo_2015-09-12_00-31-20 photo_2015-09-12_00-34-24

webtab